Hình thức Thanh toán

Mai Phát Mobile chấp nhận thanh toán bằng các hình thức sau:

1. Thanh toán tại cửa hàng